भोजपुर जिल्ला अन्तर्गतका गाउँपालिका/नगरपालिकाहरुको विवरण

नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गा.पा/न.पाहरुको विवरण: विवरण
पुनर्संरचित भोजपुर जिल्लाको नक्सा: नक्सा

Skip to toolbar