बजेट तथा कार्यक्रम


शीर्षक प्रकार मिती साखा डाउनलोड
आ.व. २०७३-७४ को बजेट तथा कार्यक्रम जिल्ला योजना, बजेट तथा कार्यक्रम सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७३-७४ मा भोजपुर जिल्लामा सञ्चालन हुने योजनाका विवरण
आ.व. २०७२-७३ को बजेट तथा कार्यक्रम जिल्ला योजना, बजेट तथा कार्यक्रम सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७२-७३ मा भोजपुर जिल्लामा सञ्चालन हुने योजनाका विवरण
आ.व. २०७१-७२ को बजेट तथा कार्यक्रम जिल्ला योजना, बजेट तथा कार्यक्रम सूचना तथा अभिलेख केन्द्र विस्तृत हेर्नुहोस डाउनलोड
आ.व. २०७१-७२ मा भोजपुर जिल्लामा सञ्चालन भएका योजनाका विवरण
Skip to toolbar